Erilaiset kumppanuudet ovat arvokkaita kehittämistyössä. Yhdessä syntyy enemmän ja samalla hyvät toimintatavat laitetaan kiertoon kaverille. Ateriapalveluista ollaan mukana useissa hankkeissa, joissa viedään alan työtä ja asiantuntemusta eteenpäin. Kehittämistyö tapahtuu osana arkea. Osaamisen kehittäminen on tärkeä lisäarvo kuin myös osallistaminen - hankkeissa on lupa kokeilla arjen työn lomassa. Alla on esitelty hankkeita, joissa olemme mukana. Kehittämistyötä tehdään eri asiakasryhmien kanssa mikä on rikkaus.

Luomutetaan ruokapalvelut -hanke

Luomutetaan ruokapalvelut -hanke auttaa ruokapalveluita saavuttamaan luomutavoitteen. Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeen tavoitteena on koko luomuketjun mittainen yhteistyö sekä luomun käyttöönottomallin tutuksi tekeminen ruokapalveluissa. Saman aikaisesti edistetään luomutuotteiden saatavuutta ammattikeittiöille kehittämällä koko luomuketjun yhteistyötä.  

Hanke liittyy hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin sekä Suomen Kansalliseen hankintastrategiaan ja uuden kansallisen luomuohjelman tavoitteeseen; 25 % luomua ruokapalveluissa vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa tuotetaan konkreettisia luomun käytön lisäämisen malleja erilaisille ruokapalveluille, joiden avulla julkisissa ruokapalveluissa tavoitetaan 25 % luomutavoite. Samalla tuetaan ruokapalveluita siirtymään kohti kestävää ruokajärjestelmää, viemään luomutavoitteita käytäntöön ja toteuttamaan luomuhankintoja.

WASTELESS FOOD SERVICES IN FINLAND -HANKE (WFSF)

Suomessa ruokapalveluissa valmistetusta ruoasta hävikkiin menee noin viidennes syömäkelpoisesta ruoasta. Wasteless Food Service in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Näitä käytänteitä tullaan hankkeen aikana pilotoimaan erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalvelukeskuksissa.

VIRTUAALINEN TYÖNOPASTUS JA PEREHDYTTÄMINEN PALVELUALALLA

Hankkeella edistetään perehdyttämiseen ja työn opastukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toimintatapoja sekä malleja. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Hankkeessa tehdään työpaikat tietoisiksi digiohjauksen mahdollisuuksista perehdyttämisessä ja työnopastuksessa, tuodaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin uusia digitaalisia välineitä hyödyntäviä toimintatapoja ja pilotoidaan välineitä sekä toimintatapoja käytännössä.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toteutettavaa ruokakasvatusta on kehitetty aktiivisesti viime vuosien ajan. Nyt on aika ottaa hyviksi todetut toimintamallit ja työkalut käyttöön kaikissa Suomen kunnissa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa!

KOKOAVA – Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

Kouluruuan kehittämisohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta sekä kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat.

IKÄRUOKA 2.0 – IKÄIHMISILLE HYVÄÄ SYÖMISTÄ TUKEVIA PALVELUITA

Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.Hankkeen tavoitteena oli kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

 

Tutustu ruokapalveluihin