ESR-hanke ”Kestävä ja vaikuttava kuntatekniikan palvelumalli” TILANNEKATSAUS

Hanke aloitti 1.2.2021 toiminnan ja on edennyt puoliväliin. ESR-hankkeen erityistavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen kohdealueena Etelä-Savo. Hankkeessa on neljä päätavoitetta.

  • Kutsuva ja ymmärrettävä palvelumalli -osa-alueessa tavoitteena on muotoilla toimintaympäristön muutos ja haluttu toimintamalli ymmärrettäväksi.
  • Hankkeen toisena osa-alueena on Uudenlainen tapa tehdä työtä.
  • Prosessiohjattu oppimispolku ja itseohjautuvuus -osa-alueessa valmennetaan asiantuntijoita ja esimiehiä uudenlaiseen johtamistapaan, tavoitteisiin ja mittareihin.
  • Hankkeen neljäs osa-alue luo pohjan kuntatekniikan jatkuvalle parantamiselle, jossa päätökset perustuvat käytön, kunnossapidon, resurssitehokkuuden ja turvallisuuden kokonaisarvioon.

 

Millaista kehittämistyötä on tehty vuonna 2021?

Hanketyötä on tehty aktiivisesti yhteistyössä JSP:n neljän omistajakunnan kanssa. Kaikissa kunnissa on tehty kehittämistyötä ja pilotoitu erilaisia kehittämiskohteita. Uusia järjestelmiä on otettu käyttöön ja kehitetty henkilöstön osaamista, mikä mahdollistaa etänä ja kaukana toimimisen ja jatkuvan parantamisen mittareiden näkökulmasta.

Yhtenä osaamisen kehittämisen alueena on ollut esimiestaitojen vahvistaminen, johon on järjestetty työpajamuotoista työskentelyä. Moniosaaja-mallia on pilotoitu usean paikkakunnan ja erilaisten tehtävänkuvien rakentamisen kautta (esim. talousliikunta/puhtaus-ruokapalvelut yhdistelmät). Uusia asiantuntijapalveluita on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa. Kaikki nämä ovat syntyneet aidosta tarpeesta ja halusta löytää ratkaisuja toimintaympäristön muutoksiin. Vesihuollossa on kehitetty vuosikello-mallia ja viety turvallisuuskulttuuria eteenpäin. Organisaatiokulttuurin muutosta on viety uudelle tasolle erilaisissa tiimikohtaisissa työskentelyissä ja viestinnän keinoin esim. tarinallisuus on ollut vahvasti esillä (blogit, arjen sankari-haaste).

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmasta kehittämistä on tehty vahvasti sidosryhmäyhteistyön kautta ja henkilöstön tarpeita kuunnellen (esim. Intran työkyky osio). Hanketyö on toteutunut JSP:n kaikissa toiminnoissa osallistaen läpi organisaation. Hankintaosaamisen parantaminen ja asiakkaiden kuuleminen erilaisten asiakastyytyväisyyskyseleiden muodossa ovat olleet myös hankekehittämisen kohteina.

 

Mitä on luvassa vuodelle 2022?

Tuleva hyvinvointialueuudistus tuo tullessaan monia haasteita ja etenkin osaamisen kehittäminen tulee korostumaan monessa asiassa. Kunnille on lähetetty kysely osaamistarpeista, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuutta yhteisesti osaamisen kehittämiseen laajasti eri teemoista. JSP tulee kehittämään maankäytön ja rakennuttamisen prosessia, kartoittamaan it-kokonaiskuvaa suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin ja edelleen muotoilemaan palvelumallia viestintäkumppanin kanssa esim. uudenlaisen palvelukuvausmallin muodossa.

Organisaatiokulttuurin muutosta viedään eteenpäin ja osaamisen kehittämisen mallia muotoillaan sopivaksi organisaation tarpeisiin. Mahdollinen toiminnan laajentuminen hyvinvointialueuudistuksen myötä tuo tarpeita henkilöstön ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Henkilöstö on JSP:n tärkein voimavara ja tämä pohjana arvojen kautta jatketaan kehittämistyötä eteenpäin.

 

Konkreettisia esimerkkejä osaamisen kehittämisestä

Jatkona viime vuoden tietosuoja-asioiden päivitykselle IT-vastaava suorittaa sertifikaattia, jonka myötä voimme sanoa, että tietosuoja-asiat on meillä hallussa ja niitä päivitetään. Tietosuoja ja -turva asioihin järjestetään perehdytystä koko henkilöstölle ja esimiehille hänen vetämänä. Esimiehille ja asiantuntijoille järjestetään hankintakoulutusta useissa sisältökokonaisuuksissa ja yhteistyössä työterveyden kanssa työkykyasioihin koulutusta. Tarkoituksena on kartoittaa IT:n kokonaiskuvaa ja löytää tarpeita vastaava kumppani. Palveluiden osalta Rakennuttamisen prosessien kehittäminen on jo käynnissä ja Puhtauspalveluihin suunnitellaan laatukoulutusta. Vesihuollon osalta jatketaan koulutuksia ja talouden näkökulmasta kehitetään mittaritiedon näkyväksi tuomista JSP:ssä. Tuntiseurantajärjestelmä Maxtechin osaamista ja käyttöä laajennetaan edelleen, kuten myös kiinteistönhoidon BEM:n osalta.

Oppilaitosyhteistyössä olemme laajentuneet ja kolme erilaista opinnäytetyötä on menossa yhteistyössä kuntien kanssa. Johtoryhmälle on suunnitteilla osaamisen kehittämistä. Henkilöstölle suunnatut webinaarit työkykyä tukevista aiheista ovatkin jo käynnissä. Osaamisen malli eli JSP Osaamispolku on hahmoteltuna. Pikkuhiljaa lähdetään viemään asiaa eteenpäin ja tunnistetaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja vaateet yhdessä. Organisaatiokulttuurin kehittäminen ja hyvinvoiva henkilöstö Intran kehittämistä jatketaan ja Arjen sankari-haasteen jatkoksi on luvassa tänäkin vuonna uusia yllätyksiä. Henkilöstön kuulemista ja kohtaamisia viedään edelleen eteenpäin ja koronarajoitusten puitteissa tiimikierrokset tulevat jälleen uusilla teemoilla. Blogi-kirjoitukset saavat myös jatkoa.

Käyttöönotettujen uusien järjestelmien myötä JSP:ssä ollaan digitalisaatiossa mukana ja ajan hermolla. Uudet digiratkaisut helpottavat ja sujuvoittavat arkea. JSP:n työhurja joukko saa tuntea itsensä arvokkaaksi, jokainen omana persoonana. Jaetaan yhdessä hyvä työarki iloineen ja suruineen. Ratkaistaan haasteet yhdessä ja mietitään miten asioita voi tehdä entistä paremmin. Kerrotaan onnistumisista ja yhteisistä ilon hetkistä kaikille muillekin JSP:ssä. JSP:n organisaatiokulttuuri on tarkoitus koota yhteen vuoden lopussa ja tehdä työ näkyväksi. Myös JSP:n HR-strategia tehdään tänä vuonna näkyväksi meille kaikille. Näihin kaikkiin teemoihin pyrimme viestinnän keinoin tuomaan näkyvyyttä ja apua. Suunnitteilla on ottaa käyttöön videoita sekä raportoida näkyvästä JSP:n toiminnasta tiimeille. Intran monipuolinen käyttö on ydinkanava JSP:n henkilöstölle, koska toimimmehan laajalla alueella ja erilaisissa palveluissa eri kunnissa. Viestintäkumppaniksi valittu Groteski on rinnalla ja luo näkyviä visuaalisia kokonaisuuksia meidän tarpeisiimme. Loppuvuonna on tarkoitus tehdä isommin näkyväksi JSP:n toimintaa maakunnallisesti. Kuntayhteistyössä erilaista koulutusta tarjotaan myös kunnille. Kuntaseminaari kokoaa maaliskuussa yhteen JSP:n omistajakuntien edustajat ja yhdessä mietitään tulevaisuuden asioita.

Hanke-esittelyyn tästä linkistä

Lisätietoja:
Hankkeen projektipäällikkö
Kehitys- ja henkilöstöpäällikkö
Jenni Rytkönen
jenni.rytkonen@jarvisaimaanpalvelut.fi
0403528758