Mikä on WSP?

Turvallisen talousveden takaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu toimenpideohjelma (WSP, Water Safety Plan). Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi.

Toimenpideohjelma on laadittu yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen sekä vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

Lähde: https://stm.fi/talousveden-toimenpideohjelma

Miten?

Suunnitelmat ovat tehty yhteistyössä Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien, terveysvalvonnan kanssa. Tärkeänä sidosryhmänä on ollut myös pelastustoimi, jonka kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä varautumisen osalta. Suunnitelmassa arvioidaan satoja riskejä vedentuotannon ja -jakelun turvaamiseksi sekä tunnistetaan riskejä arjen työskentelystä. WSP:tä ylläpidetään jatkuvasti.

Miksi?

Tunnistettujen riskien myötä, asiakkaille voidaan tuottaa yhä enemmän katkeamatonta vedenjakelua sekä turvata veden laatua. Tulevia häiriötilanteita osataan ennakoida paremmin ja niihin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin. Riskienarviointi on vesilaitostoimijoille lakisääteinen tehtävä. Lisäksi tunnistettujen riskien kautta voidaan ohjata tulevia investointitarpeita entistä paremmin.

Milloin?

Rantasalmen WSP-suunnitelman hyväksymishakemus on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle ja työnalla on vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma. Juvalla ollaan valmiina jättämään hyväksymishakemus ja Sulkavalla riskien arviointi on meneillään. Tiedot hyväksytyistä riskinarvioinneista tulevat kuntien omille nettisivuilleen.

Toimenpiteet tuovat turvallisuutta!

Vedentuotantoa ja -jakelua uhkaavia riskejä on tunnistettu jo useamman vuoden ajalta ja niille on tehty toimenpiteitä. Juvan, Rantasalmen, Sulkavan ja Lohilahden vesilaitoksille on tehty aitaukset ja lisätty kameravalvonta ikivallan ehkäisemiseksi.

Osaan kunnista on hankittu siirrettävä varavedenjakeluyksikkö, jolla voidaan esim. hoitaa kiinteistön vedenjakelu suoraan sen omaan vedenjakelujärjestelmään. Lisäksi kaikille vesilaitoksilla ja jätevesipumppaamoihin on tehty varavoimakytkennät ja lähes kaikilla laitoksilla on varavoimakoneet vedenjakelun turvaamiseksi mm. sähkökatkoksien ajalle.

Koronapandemia lisäsi varatoimenpiteitä entisestään. Ristiin koulutimme henkilöstöämme paikkakuntien ja toimialojen välillä, sekä täydensimme tarvittavat varaosa- ja kemikaalivarastot.

Tutustu vesihuoltoon

Uutta vahvistusta vesihuoltoon

Maaliskuun alusta käyttöinsinöörinä aloittanut Anne Bergman on ollut mukana myös vesihuollossa, josta hänellä on pitkä aiempi kokemus. Anne on mukana Juvan kunnan investointihankkeessa, jossa jätevedenpuhdistamon uusimista suunnitellaan. ’’On ollut mukava olla alusta asti hankkeessa mukana. Olen päässyt mukaan suunnittelun ohjaukseen, jossa käsitellään tällä hetkellä prosessivalintoja’’, Bergman kertoo.

Bergmanin työkenttään kuuluu myös muita kuntatekniikkaan liittyviä tehtäviä ja hän on mukana kestävä ja vaikuttava palvelumalli-hankkeessa.